Médée

Médée

les Arts Florissants - William Christie

David McVicar

M.A.Charpentier

Rol: Jason

Palais Garnier (Opéra de Paris - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Palais Garnier (Opéra de Paris) - Paris (Frankrijk)
Oh ma belle Brunette

Oh ma belle Brunette

a nocte temporis (Reinoud Van Mechelen, Anna Besson, Ronan Kernoa, Simon Linné, Loris Barrucand)

Seizoen Oude Muziek / De Waalse Kerk - Amsterdam (Nederland)
Seizoen Oude Muziek / Kerk van de Evangelische Broedergemeente - Zeist (Nederland)
Seizoen Oude Muziek / Penninckshuis - Deventer (Nederland)
Seizoen Oude Muziek / Laurenskerk - Rotterdam (Nederland)
Médée (Semi-staged)

Médée (Semi-staged)

les Arts Florissants - William Christie

Marie Lambert le Bihan

M.A.Charpentier

Rol: Jason

Teatro Real - Madrid (Spanje)
Teatro Real - Madrid (Spanje)
Teatro Real - Madrid (Spanje)
Teatro Real - Madrid (Spanje)